Chicken and Cheese Melt

Chicken and Cheese Melt

Garlic mayo, baby gem, heirloom tomato