Spicey & Smokey Chips – garlic mayo, franks hot sauce

Spicey & Smokey Chips – garlic mayo, franks hot sauce