Spicey & Smokey Chips – garlic mayo, Franks hot sauce

Spicey & Smokey Chips – garlic mayo, Franks hot sauce